Προϊστορία - Γενική περιγραφή

Γενική Περιγραφή

Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, το μοναδικό ίδρυμα ελευθερίας στον κόσμο, ιδρύθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το έτος 2003, κατόπιν πρότασης Νόμου 210 Βουλευτών όλων των Κομμάτων, (Νόμος 3113/2003, ΦΕΚ Α΄ 42/19.2.2003). Έτσι έρχεται η ίδρυσή της στην πλέον κατάλληλη στιγμή, όπου συντελείται η διεθνοποίηση της ανθρωπότητας.
Η δε μελέτη και έρευνα του φαινομένου της ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς θα συμβάλει τα μέγιστα στην πρόοδο του ανθρώπου. Η πολυδιάστατη ελευθερία, ως φαινόμενο, έννοια και αξία, βρίσκεται παντού, τόσο στο φυσικό κόσμο, όσο και στον ανθρώπινο, που και αλληλοεπηρεάζονται. Ακόμη δεν μιλάμε περί ελευθερίας, αλλά περί ελευθεριών: των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, της ισότητας και της δικαιοσύνης, της ειρήνης και του πολέμου.
Ο αείμνηστος νομπελίστας Ίλια Πρικοζίν θα πει πως: «η δημιουργία του κόσμου δεν είναι παρά η δημιουργία της ελευθερίας, της ωραίας και αδάμαστης ελευθερίας, που κρύβει όλες τις πιθανές αλλαγές και εξελίξεις». Και ο μέγιστος των φιλοσόφων Αριστοτέλης θα πει πως: « της δε ελευθερίας μετέχουσιν πάντες» και «οίον ελευθερία όλως ίσοι», (Πολιτικά 1280).
Με το Προεδρικό Διάταγμα 108/2003 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.5.2006) καθορίζονται οι δραστηριότητες υλοποίησης του σκοπού της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, καθώς και η διοίκησή της με την Ολομέλεια και τη Σύγκλητο. Ο δε Εσωτερικός της Κανονισμός (ΦΕΚ Β΄2484/31.12.2007) καθορίζει της υπηρεσιακές Διευθύνσεις.


© 2023 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience