Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1ο
Σύσταση, Έδρα

I. Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»
II. Έδρα ορίζεται η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
III. Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας μπορεί να ιδρύσει γραφεία της και σε άλλα μέρη της χώρας και διεθνώς.


Άρθρο 2ο
Σκοπός

Σκοπός της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και σε αρκτικόλεξο ΔΑΕ είναι:

I. Η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, ιατρικής, επιστημολογικής, κοινωνικής, και κάθε άλλης πλευράς.
II. Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και γενικά με Πνευματικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
III. Η διοργάνωση συνεδριών, διαλέξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές καθώς και για όλους τους πολίτες.
IV. Η δραστηριοποίηση σε εκπαιδευτικούς τομείς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των σκοπών της ΔΑΕ.
V. Η συνεργασία με φιλοσόφους, επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή της ελευθερίας.
VI. Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).
VII. Η δημιουργία μόνιμου συνεδριακού κέντρου με έμφαση σε συνέδρια, που αναφέρονται στην τεράστια εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και κυρίως στην βιολογία, η οποία συνδέεται με την ελευθερία, την βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
VIII. Η οργάνωση βιβλιοθηκών και η κατάρτιση βιβλιογραφίας με την συγκέντρωση, καταγραφή και κατάταξη κατά ενότητες βιβλίων, περιοδικών και γενικά εντύπου υλικού, που αναφέρονται στην Ελευθερία κατά το πέρασμα των αιώνων. Επίσης η οργάνωση φωνοθήκης , φωτογραφιοθήκης, ταινιοθήκης και έργων τέχνης, με θέμα την ελευθερία. Ψηφιοποιημένο όλο το παραπάνω υλικό θα διατίθεται μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (διαδίκτυο, πολυμέσα, κλπ).
IX. Η Δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, όπου θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί τους αγώνες για την Ελευθερία, σε συνεργασία με κάθε Κράτος. Για το μουσειακό υλικό, που αναφέρεται στην Ελλάδα δημιουργούνται δύο τμήματα, από τα οποία το ένα αναφέρεται στην ιστορία των Ελλήνων και το άλλο στην ιστορία της Ιεράς Πόλης Ελευθερίας του Μεσολογγίου.
X. Η καθιέρωση Διεθνών Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων τα «Ελευθέρια» μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αξίες της Ελευθερίας.
XI. Η καθιέρωση απονομής Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας σε προσωπικότητες της Φιλοσοφίας, των Γραμμάτων και των Τεχνών, καθώς και σε Πανεπιστήμια, Πνευματικά Ιδρύματα, Οργανώσεις που προωθούν την ιδέα της Ελευθερία.
XII. Η χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση μελετών, που αναφέρονται στην Ελευθερία.


Άρθρο 3ο
Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

Η Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:
I. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
II. Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.
III. Οργανώνοντας ομιλίες και διαλέξεις περί ελευθερίας διαφωτιστικού περιεχομένου.
IV. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
V. Ενεργώντας με τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση του έργου της.
VI. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός της, που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα, που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις, ενώσεις προσώπων, που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς.
VII. Η δημιουργία μιας Επιστημονικής Επιτροπής από Έλληνες και Ξένους, η οποία θα αποφασίζει για την απονομή των Βραβείων Ελευθερίας και την Οργάνωση του Μουσείου Ελευθερίας.
VIII. Η δημιουργία ΜΚΟ, που θα αποσκοπεί στους ίδιους σκοπούς.

Άρθρο 4ο
Μέλη

Τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας διακρίνονται σε: Τακτικά, που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Επίτιμα.

Άρθρο 5ο
Τακτικά μέλη – Φυσικά πρόσωπα

Τακτικά μέλη είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία και πρέπει να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και να μπορούν να προσφέρουν στην επίτευξη των σκοπών της Ακαδημίας. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα της. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 6ο
Τακτικά μέλη- Νομικά πρόσωπα

Είναι δυνατόν να εγγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. ως μέλη Σύλλογοι ή άλλα Νομικά πρόσωπα είτε της περιοχής του Δήμου της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου είτε και από άλλες περιοχές εάν έχουν σκοπούς σχετικούς με τον Πολιτισμό και την Ιστορία. Οι Σύλλογοι εκπροσωπούνται μέσω του εκάστοτε Προέδρου τους.

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα τακτικών μελών

I. Τα τακτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας δικαιούνται:
α) Να συμμετάσχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών.
ε) Να απολαύουν κάθε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητά τους, ως μελών.
στ) Να αποχωρούν ελεύθερα.


Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις τακτικών μελών

I. Τα τακτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας οφείλουν:
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις.
γ) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της. δ) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε) Να καταβάλλουν την χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές.
στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία, που αφορά τις διατάξεις και αρχές της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Άρθρο 9ο
Επίτιμα μέλη και υποχρεώσεις τους

I. Τα επίτιμα μέλη είναι πρόσωπα, που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας, στην πολιτεία και στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών.
II. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών της.
III. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
IV. Επίτιμα μέλη της Ακαδημίας είναι ο εκάστοτε δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Άρθρο 10ο
Πειθαρχικός Έλεγχος

I. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:
α ) Στην επίπληξη.
β ) Στην προσωρινή αποβολή για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους.
II. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και με την εντολή της Γενικής Συνέλευσης.
III. Εναντίον της απόφασης του Διοικητικού για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
IV. Οι αποφάσεις, που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 11ο
Διαγραφή μελών

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο, από αυτούς, που αναφέρονται στο καταστατικό και την σχετική νομοθεσία.
II. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:
α) αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
III. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.


Άρθρο 12ο
Πόροι της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας

Πόροι της θεωρούνται:
α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
γ) Τα εισοδήματα, που προέρχονται από την περιουσία της.
δ) Οι δωρεές, οι κληρονομίες, κληροδοτήματα προς αυτή. Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
ε) Το ύψος των ποσών των στοιχείων α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.



Άρθρο 13ο
Οικονομική Διαχείριση

I. Η διαχείριση των Οικονομικών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
II. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
III. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη του οικονομικού έτους.
IV. Οι πόροι εισπράττονται, αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα της, που υπογράφεται από τον Ταμία μέλος του ΔΣ ή τον εντεταλμένο ως Ταμία υπάλληλο της Ακαδημίας.
V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας χρηματικό ποσό μέχρι 500 ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Τράπεζα.
VI. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ενεργείται με επιταγή, που υπογράφεται από τον Ταμία μέλος του ΔΣ ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής από τον ίδιο με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, η οποία μπορεί να πιστοποιείται με υπογραφή του εντός τριών ημερών.

Άρθρο 14ο
Γενική Συνέλευση

I. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας. Δι’αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
II. Διευθύνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης από τα παρόντα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας.
III. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
IV. Την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί της σύγκλησης απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα, που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή άρνησης της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα, που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφ’ όσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.
VIII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
IX. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
X. Είναι δυνατόν με απόφαση και πρόσκληση του Δ.Σ. να συγκαλούνται τοπικές Γ.Σ.
στην Αθήνα ή το Μεσολόγγι για; Συζήτηση ή ενημέρωση των μελών για διάφορα θέματα. Στις συνελεύσεις αυτές δεν λαμβάνονται αποφάσεις δεσμευτικές για τον
Σύλλογο.


Άρθρο 15ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

I. Τα μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και υπογράφουν το σχετικό Βιβλίο. Τα τακτικά μέλη της δύνανται να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση και από άλλο τακτικό μέλος ως εκπρόσωπό τους, το οποίο κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση που καταθέτει στην γραμματεία της. Είναι δυνατόν να στέλνεται και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από δύο άλλα μέλη. Εν τούτοις είναι δυνατή η εκπροσώπηση έως τεσσάρων μελών εάν αυτά διαμένουν εκτός Μεσολογγίου και αδυνατούν να παραστούν στην συνέλευση.
II. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια θέματα μετά από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Εάν κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση, που συνεδριάζει σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία, εάν παραστούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των μελών .
III. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών, που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, για εκλογή οργάνων της ΔΑΕ σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνον τα τακτικά μέλη, που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα από το προσωπικό των γραφείων της.
VI. Ο νομικός σύμβουλος της μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΔΑΕ.
VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.


Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

I. Η Γενική Συνέλευση, όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που αναφέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
II. Δεν είναι δυνατόν να τεθεί για συζήτηση και απόφαση η αλλαγή της έδρας της ΔΑΕ.
III. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα, που συζητούνται στην Γενική Συνέλευση είναι:
α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ)Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ποσού από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000).
δ)Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).
ε) Η αποδοχή χορηγιών, δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών. Επίσης η ανακήρυξη φυσικών ή νομικών προσώπων ως μεγάλων δωρητών, ευεργετών ή και χορηγιών.
στ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
η) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές.
θ ) Η εκλογή των πέντε πρώτων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.
ι) Η εκλογή των επιτίμων μελών
ια) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης της ΔΑΕ.
ιβ) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
ιγ) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ιδ) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών της.
ιε) Η επιβολή έκτακτων εισφορών.
ιστ) Η απόφαση για συνεργασίες με ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης έκτασης.
ιζ) Η τροποποίηση του Καταστατικού της.
ιη) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιθ) Η αναστολή των εργασιών της.
κ) Η διάλυσή της.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιζ, ιη ,ιθ, κ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του 50% τουλάχιστον των μελών.


Άρθρο 17ο
Επιστημονική Επιτροπή

α) Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία είναι πρόσωπα υψηλού κύρους με εθνική ή διεθνική αναγνώριση. Η θητεία τους είναι πενταετής.
β) Μέλος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου καθώς και ο εκάστοτε δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.
γ) Τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες διακεκριμένοι πολίτες, οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του ΔΣ.
Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από τα ανωτέρω επτά (7) μέλη της.
δ) Κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί η θέση ενός μέλους αυτό αντικαθίσταται με την ίδια διαδικασία.
ε) Η Επιτροπή υποστηρίζει επιστημονικά το έργο του Δ.Σ.
ε) Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό λειτουργίας της, ο οποίος συντάσσεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από την ΓΣ.

Άρθρο 18ο
Χορηγοί, Δωρητές, Ευεργέτες

Με πρόταση του ΔΣ είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν λόγω της οικονομικής προσφοράς τους για ενίσχυση της Ακαδημίας:
α) Ως χορηγοί όσοι ενισχύσουν την Ακαδημία για την οργάνωση μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης με ποσό έως 1000 ευρώ και μεγάλοι χορηγοί εάν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ,
β) Ως δωρητές όσοι συνεισφέρουν στην οικονομική λειτουργία της Ακαδημίας με ποσό έως 5.000 ευρώ και μεγάλοι δωρητές εάν το ποσό υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ και είναι έως 10.000 ευρώ.
γ) Ως ευεργέτες όσοι συνεισφέρουν στην οικονομική λειτουργία της Ακαδημίας άνω των 10.000 ευρώ και μεγάλοι ευεργέτες εάν το ποσό είναι άνω των 10.000 ευρώ.

Άρθρο 19ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής και αυτό απαρτίζεται από επτά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Διοικεί την Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας
β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο ασκεί η Γενική Συνέλευσή της.
γ) Αποφασίζει την εγγραφή μελών, καθώς και την διαγραφή τους.
δ) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
στ) Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ) Ενημερώνει σύμφωνα με το Νόμο τις Κρατικές Αρχές για θέματα, που οι νόμοι επιβάλλουν.
η) Διορίζει από τα μέλη της επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας
θ) Διαχειρίζεται την περιουσία της.
ι) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών της
ια) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα, που υλοποιεί η ΔΑΕ.
ιβ)Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών της ΔΑΕ, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά, που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7). Και σε περίπτωση, που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των Μελών.
ιγ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση της ΔΑΕ ενώπιον τρίτων και των Κρατικών Αρχών.
ιδ) Διορίζει νομικό σύμβουλο της ΔΑΕ ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία της ΔΑΕ και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΔΑΕ και δεν συνδέονται με τα γραφεία της.
ιστ) Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας της ΔΑΕ. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη) Προτείνει επίτιμα μέλη της ΔΑΕ στην Γενική Συνέλευση.
ιθ) Επαναλαμβάνεται κάθε θέματος, που σχετίζεται με την ΔΑΕ.


Άρθρο 20ο
Αρμοδιότητες του Προέδρου

I. Ο Πρόεδρος:
α) Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
γ) Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά της ΔΑΕ.
ζ) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.
η) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
θ) Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
ι) Ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου.
ια) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών της ΔΑΕ.
ιβ) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ιγ) Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο-όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους παρόντες Συμβούλους.



Άρθρο 21ο
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

I. Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας της ΔΑΕ.
β) Φροντίζει για την αλληλογραφία της ΔΑΕ, υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
γ)Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Τηρεί την σφραγίδα της ΔΑΕ και σφραγίζει τα έγγραφα.
ε)Συνεργάζεται με τα όργανα της ΔΑΕ και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
στ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ)Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων της ΔΑΕ.

II. Τον Γενικό Γραμματέα - όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο
Αρμοδιότητες Ταμία

I. Ο Ταμίας:
α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών της ΔΑΕ.
β) Ενεργεί πληρωμές βάσει ενταλμάτων πληρωμής γραμματίων εισπράξεως, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ) Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό, που η ΔΑΕ τηρεί στο Ταμιευτήριο.
δ) Θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ό, τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο, που αφορά την οικονομική κατάσταση της ΔΑΕ.
ε) Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση της ΔΑΕ.
στ) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών της ΔΑΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο.

II. Τον Ταμία – όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23ο
Εκλογή αιρετών μελών της ΔΑΕ

I. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τη ΔΑΕ.
II. Η αίτηση υποψηφιότητας, που υποβάλλεται μόνο από τα τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, του ενδιαφερόμενου, που να δηλώνει σε αυτή, ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί υπό στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα, που αναφέρεται στο Καταστατικό.
III. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της ΔΑΕ εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί, που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός, που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση, που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα εντός εβδομάδος και εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία προκειμένου να αναλάβουν την διοίκηση της ΔΑΕ.


Άρθρο 24ο
Ελεγκτική Επιτροπή

I. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωτές τους.
II. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση της ΔΑΕ και συντάσσει σχετική έκθεση, που την θέτει υπ’ όψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
III. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη της ΔΑΕ πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης να τεθούν υπ’ όψη της ΔΑΕ τα πορίσματα.
IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο, που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευση,
προκειμένου αυτή να θέσει υπ’ όψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 25ο
Αποζημίωση Μελών Διοίκησης

I. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στην ΔΑΕ, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με την ΔΑΕ συμβάσεις, που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.


Άρθρο 26ο
Τροποποίηση Καταστατικού

I. Η Γενική Συνέλευση της ΔΑΕ μετά από πρόταση του ΔΣ ή του ενός πέμπτου (1/5) των εγγεγραμμένων μελών έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
II. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 27ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί

I. Η ΔΑΕ στα θέματα, που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της, μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
II. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της ψήφισής τους.

Άρθρο 28ο
Σφραγίδα Σήμα

I. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ έχει σφραγίδα στρογγυλή, που φέρει στην μέση απεικόνιση της Ελευθερίας και το έτος ίδρυσης και περιφερειακά την επωνυμία της και την έδρα, ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
II. Η ΔΑΕ μπορεί με απόφαση, που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ειδικό σήμα, καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.


Άρθρο 29ο
Βιβλία της ΔΑΕ

Τα Βιβλία που τηρεί η ΔΑΕ είναι υποχρεωτικά:
α) Μητρώο Μελών της ΔΑΕ. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών, που αφορούν την ΔΑΕ.
β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης .
δ) Βιβλίο Εισπράξεων-Πληρωμών.
ε) Βιβλίο Ιστορίας της ΔΑΕ.
Προαιρετικά:
α) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.
β) Αρχείο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.
γ) Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
Η ΔΑΕ μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες της.


Άρθρο 30ο
Γενικές Διατάξεις

I. Η ΔΑΕ δύναται να μετέχει σε ευρύτερες Ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και την σχέση των οργάνων με την ΔΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί Νόμοι.
II. Πράξεις των οργάνων της ΔΑΕ είναι ισχυρές και δεσμεύουν την ΔΑΕ εφ’ όσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 31ο
Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών της ΔΑΕ μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εγγραφής στην ΔΑΕ των τακτικών μελών 10 ευρώ
β) Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών 20 ευρώ

Άρθρο 32ο
Διάλυση του Σωματείου
Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος το Σωματείο διαλύεται για ειδικούς λόγους με απόφαση της ειδικά για αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών, μετά από πρόταση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικών μελών απαιτούμενης απαρτίας. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.



Άρθρο 33ο
Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα δύο (33) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Ι.Π.Ε. Μεσολογγίου και υπογράφεται ως εξής:

Ιερά Πόλη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 22 /03/2019


© 2024 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience